Technicko provozní služby

 
Technicko-provozní služby jsou poskytovány formou osobního přístupu k zákazníkovi. Agenda správy nemovitosti je vedena programu iDES, který umožňuje mít operativní přehled o spravovaném majetku. V pravidelných intervalech jsou prováděny kontroly spravované nemovitosti.  
 
 
V rámci této agendy zajišťujeme pro zákazníka tyto služby:
 
 1. technická správa a údržba vč. řešení havárií,
 2. evidence odběru energií,
 3. správa technických zařízení (rozvody vody, kanalizace splaškové a dešťové vč. retencí, elektro (silnoproud i slaboproud), vytápění, STA, telekomunikační sítě, osvětlení spol. prostor, výtahů, MaR, hromosvody),
 4. návrh plánu na zajištění oprav, modernizací a rekonstrukcí,
 5. kontrolu úklidu společných prostor,
 6. zajištění spolupráce s revizními techniky,
 7. zajištění doprovodu pracovníků odečtových firem,
 8. telefonická komunikace s jednotlivými vlastníky v případě havárie, 
 9. evidování, prvotní posuzování a vyřizování reklamací,
 10. aktualizace pasportizace spravovaných domů, bytů a nebytových prostor, garáží,
 11. vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, včetně archivace,
 12. zajištění velkých oprav a rekonstrukcí (pouze na základě písemného rozhodnutí příkazce),
 13. zajištění předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a po dohodě s příkazcem odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi,
 14. vedení a archivace technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasport, apod.),
 15. vystavování objednávek (se souhlasem výboru společenství či představenstva družstva),
 16. kontrola a přebírání prací
 17. vystavování a uzavírání smluv (se souhlasem výboru společenství či předtsvenstva družstva),
 18. zajištění odečtu měřičů tepla a vody v bytových jednotkách,*
 19. zajištění dodávky tepla, 
 20. zajištění dodávky vody, odvod srážkových a odpadních vod,*
 21. zajištění dodávky elektrické energie pro společné prostory domu,*
 22. zajištění odvozu domovního odpadu,* 
 23. zajištění STA,*
 24. zajištění pojištění domu,*
 25. zajištění veškerých revizí,*
 26. zajištěná nepřetržité havarijní služby,*
 27. zajištění celoročního úklidu a údržby chodníků a komunikací,* 
 28. zajištění péče o zeleň (sekání trávníku, péče o stromy a keře),*
 29. zajištění povinnosti a práva vyplývající z předpisů PO a BOZP*

 

 • Zajištěním se rozumí uzavírání smluv s dodavateli služeb, příp. provozovateli zařízení se souhlasem představenstva BD či výboru SVJ, kontrola plnění dodávek služeb a spolupráce s dodavateli služeb za účelem dosažení plné spokojenosti a kvality obyvatel bytového domu.